x
x

Szkolenia dla medyków

Szkolenia dla personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Oferta szkoleń dla personelu medycznego, głównie dla ratowników medycznych. Są to kursy doskonalące, seminaria i warsztaty. Za udział w niektórych z nich przyznajemy punkty edukacyjne, których każdy ratownik medyczny musi zebrać co najmniej 200 w 5-letnim okresie edukacyjnym.

DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Programy szkoleń są zatwierdzone przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej .

6 dni

Kurs w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych)

Cel:

kurs pogłębia i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego. Ma na celu usprawnienie pracy ratownika medycznego przez zdobycie i usystematyzowanie nowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności

Punkty edukacyjne:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uczestnik otrzymuje za udział w kursie 120 punktów edukacyjnych. Kurs posiada akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Odbiorcy:

ratownicy medyczni

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Przygotowania pacjenta i opieka medyczna podczas transportu,
Opatrywanie ran,
Medyczne czynności ratunkowe przy zaburzeniach rytmu serca - farmakoterapia, kardiowersja, stymulacja,
Intubacja dotchawiczna w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia,
Układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej,
Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego,
Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych,
Wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
Algorytm Specjalistycznych Zabiegów Resuscytacyjnych noworodków, dzieci i dorosłych,
Odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
Zdarzenia masowe i katastrofy.


Egzamin:

kurs kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i egzaminu praktycznego. Zaliczenie kursu jest potwierdzone wydaniem uczestnikom zaświadczenia wraz z adnotacją w Karcie Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medyczngo oraz poprzez odnotowywane w dokumentacji prowadzonej przez organizatora

Kadra:

zajęcia poprowadzi lekarz z doświadczeniem w pracy w zespołach ratownictwa medycznego oraz SOR, wieloletni instruktor i trener ratownictwa medycznego oraz ratownicy medyczni i psycholog

1 dzień

EKG w ratownictwie (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium

Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, osoby pracujące z zapisem EKG, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Podstawy teoretyczne elektrokardiografii,
Wskazania do monitorowania EKG,
Wskazania do zapisywania EKG,
Technika monitorowania czynności elektrycznej serca i wykonywania zapisu EKG,
Interpretacja EKG w praktyce ratownika medycznego,
Rozpoznawanie najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca i przewodzenia,
Rytmy serca związane z zatrzymaniem krążenia w odniesieniu do obowiązującego algorytmu ALS wg ERC,
Zmiany w zapisie EKG w ostrych zaburzeniach krążenia wieńcowego.

Kadra:

zajęcia prowadzi lekarz - doświadczony w elektrokardiografii, wieloletni instruktor i trener ratownictwa medycznego

2 dni

Farmakoterapia w ratownictwie (16 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium

Punkty edukacyjne:

16 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Zasady farmakoterapii w ratownictwie medycznym,
Drogi podawania leków w stanach nagłych,
Kaniulacja żył obwodowych - ćwiczenia praktyczne,
Podawanie leków we wstrzyknięciach dożylnych i wlewach kroplowych - zasady rozcieńczania leków, obliczanie prędkości wlewu kroplowego, wlew ciągły z perfuzora,
Monitorowanie stanu pacjenta i zasady bezpieczeństwa przy podawaniu leków drogą donaczyniową,
Reakcje niepożądane na podawane leki ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu anafilaktycznego,
Obowiązujący wykaz leków, którymi dysponuje w pracy ratownik medyczny. Szczegółowa analiza działania, postaci, dawek, zalecanych dróg i sposobów podawania, działań niepożądanych oraz wskazań do zastosowania w stanach nagłych,
Leczenie tlenem w stanach nagłych - ćwiczenia praktyczne,
Postępowanie ratownicze w określonych sytuacjach klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii - ćwiczenia praktyczne.

Kadra:

zajęcia prowadzi lekarz - lekarz z doświadczeniem w pracy w zespołach ratownictwa medycznego oraz SOR, wieloletni instruktor i trener ratownictwa medycznego, wysokiej klasy ratownicy medyczni.

2 dni

Utrzymywanie drożności dróg oddechowych w ratownictwie (16 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium

Punkty edukacyjne:

16 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Ostra niewydolność oddechowa poprzedzająca NZK,
Monitorowanie czynności układu oddechowego w stanach nagłych,
Intubacja w stanach nagłych - wykłady i ćwiczenia,
Algorytm postępowania w przypadku trudnej intubacji - wykłady i ćwiczenia,
Tlenoterapia u pacjentów w stanach nagłych
Ocena pacjenta w stanach zagrożenia życia wg schematu ABC,
Bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych i wentylacja u dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków oraz pacjentów po urazie - wykłady i ćwiczenia,
Ciało obce w drogach oddechowych u pacjentów w różnych grupach wiekowych - wykłady i ćwiczenia,
Przyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych przy użyciu: rurki krtaniowej, maski krtaniowej, rurki Combitube, zestawu do konikopunkcji, rurki ustno-gardłowej, ssaka - wykłady i ćwiczenia.

Kadra:

zajęcia prowadzi lekarz - lekarz z doświadczeniem w pracy w zespołach ratownictwa medycznego oraz SOR, wieloletni instruktor i trener ratownictwa medycznego, wysokiej klasy ratownicy medyczni.

1 dzień

Psychologia w ratownictwie (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Opis kursu:

psychologia stosowana w prowadzeniu akcji ratowniczych jest dziedziną wywodząca się z praktyki zarządzania oraz interwencji kryzysowej. Obejmuje problemy związane z reagowaniem na doświadczenia traumatyczne własne i innych osób, umiejętność kierowania stresem podczas akcji ratowniczej i komunikowanie się z osobami poszkodowanymi oraz zespole ratowniczym. Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z powyższymi problemami oraz przekazanie praktycznych wskazówek do zachowania się w akcji ratowniczej.

Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Anatomia doświadczenia traumatycznego,
Wypadki, katastrofy komunikacyjne,
Traumy kryminalne (zabójstwo, zgwałcenie, napad rabunkowy),
Traumy masowe (pożary, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne),
Konsekwencje doświadczeń traumatycznych:
ostra reakcja stresowa, zachowania autodestrukcyjne, agresywne, zaburzenie po stresie traumatycznym (ang. Post Traumatic Stress Disorder),
Elementy zarządzania stresem na miejscu sytuacji kryzysowej (traumatycznej),
Kontakt z osobami w sytuacji traumatycznej, podstawowe zasady interwencji kryzysowej,
Kluczowe zasady komunikowania się,
Radzenie sobie z szokiem, agresją, dezorientacją,
Dostarczenie wsparcia i identyfikacja jego naturalnych źródeł,
Zasady informowania o śmierci,
Psychologiczne bezpieczeństwo ratownika:
Diagnoza poziomu własnego stresu i rutynowych strategii radzenia sobie,
Uświadomienie znaczenia konstruktywnych strategii redukcji stresu,
Wpływ traumy na psychikę ratownika,
Możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego,
Zorganizowane odreagowanie po szczególnie obciążających wydarzeniach (rola debriefingu).

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzi psycholog - doskonały znawca tematu, negocjator policyjny

1 dzień

Przepisy prawne w ratownictwie (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Podstawy interpretacji przepisów prawnych,
Omówienie przepisów prawnych obowiązujących w ratownictwie medycznym,
Odpowiedzialność cywilna ratowników medycznych,
Przepisy dotyczące praw pacjenta,
Studium przypadku,
Ćwiczenia.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, radca prawny z doświadczeniem w zakresie prawa medycznego.

1 dzień

Łączność i komunikacja w ratownictwie (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Podstawy prowadzenia łączności i komunikowania się w ratownictwie,,
Przedstawienie stosowanych w praktyce systemów prowadzenia łączności
Inne systemy transmisji danych,
Komunikowanie się z innymi służbami ratowniczymi,
Łączność radiowa i telefoniczna,
Ćwiczenia.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, strażak Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

1 dzień

Zdarzenia masowe i katastrofy (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Planowanie zabezpieczenia medycznego na wypadek katastrof,
Rodzaje zdarzeń masowych,
Organizacja ratownictwa medycznego w wypadkach masowych i katastrofach,
Segregacja medyczna - triage,
Dekontaminacja w zdarzeniach masowych,
Prowadzenie dokumentacji medycznej,
Ćwiczenia.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, strażak Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa,

1 dzień

Transport pacjenta urazowego w trudnym terenie (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Podstawy postępowania z pacjentami urazowymi,
Zasady unieruchamiania i przygotowywania do transportu pacjentów urazowych,
Zasady transportowania pacjentów urazowych w trudnym terenie,
Ćwiczenia w terenie.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa,

1 dzień

Ewakuacja pacjenta urazowego z miejsc trudno dostępnych (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Podstawy postępowania z pacjentami urazowymi,
Zasady unieruchamiania i przygotowywania do transportu pacjentów urazowych,
Zasady docierania do pacjentów urazowych w trudnym terenie,
Zasady udzielania pomocy w miejscach trudno dostępnych,
Zasady bezpieczeństwa,
Ćwiczenia w terenie.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa, strażak Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

1 dzień

Postępowanie w wypadkach drogowych i komunikacyjnych (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Dane statystyczne dotyczące wypadków komunikacyjnych,
Rodzaje wypadków komunikacyjnych,
Ocena miejsca zdarzenia,
Ocena stanu poszkodowanego ? standard badania ITLS,
Udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach,
Techniki przekładania, unieruchamiania poszkodowanych oraz ewakuacji z pojazdów,
Zasady bezpieczeństwa,
Zasady unieruchamiania i przygotowywania do transportu pacjentów urazowych,
Ćwiczenia w terenie.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa.

1 dzień

Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Rozpoznanie stanu zagrożenia życia u dziecka,
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne,
Zatrzymanie krążenia i zaburzenia rytmu,
Udrażnianie dróg oddechowych,
Dostęp donaczyniowy, płyny, leki,
Algorytm postępowania w zatrzymaniu oddechu i krążenia,
Resuscytacja noworodka,
Resuscytacja w sytuacjach szczególnych,
Opieka poresuscytacyjna.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa.

1 dzień

Postępowanie w ostrych zatruciach (8 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

8 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Podstawowe pojęcia dotyczące zatruć,
Epidemiologia ostrych zatruć,
Objawy kliniczne ostrych zespołów toksykologicznych,
Zatrucia lekami,
Zatrucia substancjami psychoaktywnymi,
Zatrucia substancjami chemicznymi,
Zatrucia substancjami pochodzenia biologicznego,
Studium przypadku.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa.

2 dni

Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (16 punktów edukacyjnych)

Forma doskonalenia zawodowego:

seminarium


Punkty edukacyjne:

16 punktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Odbiorcy:

ratownicy medyczni, studenci kierunków medycznych i osoby zainteresowane tematem

Cena:

ustalana jest indywidualnie dla szkolonej grupy. Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

Program kursu:

Przyczyny i zapobieganie zatrzymaniu krążenia,
Ostre zespoły wieńcowe,
Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia,
Monitorowanie i rozpoznawanie zmian w EKG,
Defibrylacja,
Zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór i częstoskurczu komorowego bez tętna,
Zatrzymanie krążenia w mechanizmie PEA i asystolii,
Udrażnianie dróg oddechowych - bezprzyrządowe i przyrządowe,
Leki i sposób ich podawania,
Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych,
Opieka poresuscytacyjna,
Ćwiczenia.

Kadra:

zajęcia prowadzi zajęcia prowadzą lekarz - specjalista w zakresie medycyny ratunkowej, ratownik medyczny - wieloletni instruktor ratownictwa.

DLA LEKARZY

1 dzień

Stany nagłe w gabinecie dentystycznym

Stan nagłego zagrożenia zdrowia lub życia może pojawić się w najmniej spodziewanym momencie. Gabinet dentystyczny jest w tym zakresie szczególnym miejscem, ponieważ kojarzy się ze stresem i bólem, co u pacjenta może wywołać różnorodne reakcje. Dodatkowo istnieje zwiększone ryzyko, że przeprowadzany zabieg lub podawane środki wejdą w reakcję z przyjmowanymi przez pacjenta lekami lub wywołają inne powikłania. Takie sytuacje nie zdarzają się często, więc gdy już nastąpią, powodują zwykle duże zamieszanie i stres. Aby uniknąć tego, personel stomatologiczny powinien być odpowiednio przygotowany.

 

TERMINY SZKOLEŃ>>>

Kursy otwarte
goraprzewiń do góry